Actuele ontwikkelingen in het recht

Arbeidsrecht:

Compensatie voor transitievergoeding t.b.v. werkgevers 
Sinds 1 januari 2021 kunnen werkgevers bij het UWV niet alleen een compensatie vragen voor de door hen aan langdurig zieke werknemers uitbetaalde transitievergoedingen. 
De werkgever kan die compensatie nu ook vragen wanneer een werknemer wordt ontslagen in verband met de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming. 
Voorwaarde bij deze compensaties is wel dat de werknemer daadwerkelijk recht heeft op een transitievergoeding. 
De compensatie is er in principe alleen voor zover die transitievergoeding is berekend overeenkomstig de wettelijke regelgeving.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 
Met ingang van 1 januari 2020 is de Ambtenarenwet zodanig gewijzigd, dat de aanstellingen van de meeste ambtenaren zijn omgezet in een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. 
De status van ambtenaar blijft wel, maar de rechtspositie is veranderd. 
Voor de meeste ambtenaren geldt nu het civiele arbeidsrecht en het bijbehorende procesrecht.

Einde aan slapende dienstverbanden en recht op een transitievergoeding ; Hoge Raad 8 november 2019
Op deze datum oordeelde de Hoge Raad, dat een werkgever “op grond van goed werkgeverschap” gehouden kan zijn om in te stemmen
et het voorstel van een langdurig zieke werknemer om de arbeidsovereenkomst met deze werknemer te beëindigen onder toekenning van een transitievergoeding aan deze werknemer. 
De Hoge Raad keek o.a. naar de wens van de wetgever om slapende dienstverbanden tegen te gaan.

Huurrecht:

Corona
Veel ondernemers huren bedrijfsruimte. Zij kunnen te maken hebben met een door de overheid verplichte bedrijfssluiting of met het door Corona wegvallen van de vraag naar hun producten en diensten.
Wanneer de verhuurder eist dat de huur wordt doorbetaald, dan kan dat,  ondanks steunpakketten van de overheid, een groot probleem  opleveren.
Meerdere rechters hebben al laten weten dat het onder omstandigheden onbillijk kan zijn dat de huurder de volledige huur moet blijven doorbetalen.
De plicht om de volledige huur te betalen wordt dan opgeschort.
Vooraf is niet met zekerheid te zeggen wat een rechter in iedere afzonderlijke zaak zal oordelen!

   

Personen en familierecht:

Indexering van alimentatie 
Voor het jaar 2021 is de indexering bepaald op 3 %.
Alle in 2020 of eerder vastgestelde alimentatiebedragen worden dus, uitzonderingen daargelaten, per 1 januari 2021  3 % hoger.
Wanneer u recht heb  op alimentatie (meestal voor uzelf of voor de kinderen) dan kunt u de alimentatieplichtige daar op wijzen.
Als alimentatieplichtige dient u de verhoging  uit uzelf toe te passen, dus ook wanneer het niet aan u gevraagd wordt.

De Wet tot verkorting van de duur van de partneralimentatie
De nieuwe wettelijke regeling  geldt voor de echtscheidingsprocedures die vanaf 1 januari 2020 worden gestart .
De nieuwe wettelijke regeling ziet er in grote lijnen als volgt uit.

Uitgangspunt van de nieuwe wettelijke regeling is dat de duur van de partneralimentatie gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, maar met een maximum van 5 jaren.  Op dit uitganspunt zijn  3 uitzonderingen gemaakt.

Indien bij de start van de echtscheidingsprocedure het huwelijk langer dan 15 jaren heeft geduurd, terwijl de alimentatiegerechtigde maximaal 10 jaar jonger is dan de AOW-gerechtigde leeftijd, dan eindigt de  alimentatieduur niet voordat de AOW-leeftijd is bereikt.

Indien bij de start van de echtscheidingsprocedure het huwelijk langer dan 15 jaren heeft geduurd, terwijl de alimentatiegerechtigde is geboren op of voor 1 januari 1970 en meer dan 10 jaar jonger is dan de AOW-gerechtigde leeftijd, dan eindigt de  alimentatieduur na 10 jaren.

Indien er kinderen zijn geboren uit het huwelijk dan eindigt, in afwijking van het voorgaande, de alimentatieduur niet voordat de kinderen de leeftijd van 12 jaren hebben bereikt.

Als meerdere van de hiervoor genoemde situaties gelijktijdig aan de orde zijn, dan geldt de langste termijn.

Partijen kunnen natuurlijk een kortere, maar ook een langere duur afspreken.

Deze nieuwe regeling met betrekking tot de duur van de partneralimentatie is ook van toepassing op de beëindiging met wederzijds goedvinden of de ontbinding van een geregistreerd partnerschap.

 

Ga terug naar het algemene overzicht rechtsgebieden.